Řečníci

Řečníci

 

Deborah Hyde QEDcon 2014 02 2

Vyšetřování paranormálních jevů

Šéfredaktorka časopisu The Skeptic Magazine

Deborah Hyde je déle než pět let šéfredaktorkou časopisu The Skeptic Magazine. Pravidelně vystupuje na kongresech, podcastech i v mezinárodních médiích s příspěvky o tom, proč lidé věří v nadpřirozenost – zejména maligní nadpřirozenost - s použitím poznatků z historie a psychologie. Zabývá se tématem poltergeista a příčinám víry v nadpřirozeno. Je přesvědčena, že pověry a náboženství jsou přirozeným - byť ne ideálním – způsobem pohledu na svět.

Její téma bude:

Neklidný duch Vratislavi

V září 1591 prosperující vratislavský obuvník spáchal sebevraždu tak, že si prořízl vlastní hrdlo. Aby se zabránilo hanbě spojené se sebevraždou a aby mohl mít řádný náboženský pohřeb, jeho rodina skryla důkazy o sebevraždě. Mrtvý přesto nenalezl v hrobě klid. Celé město bylo znepokojováno jeho duchem, který dělal hluk, některým se zjevoval a utlačoval celou obec. Byl svolán sněm a jeho tělo exhumováno a zkoumáno; Co našli, šokovalo celou komunitu. V rozhovoru budeme vyšetřovat historický paranormální jev, abychom se podívali na mnoho faktorů, které vedly duševně zdravé a inteligentní lidi k přesvědčení, že mezi nimi je zlomyslný a nebezpečný duch. Dozvíme se také něco více z historie a kultury Vratislavi, náboženské a folklorní víry šestnáctého století, o způsobu porozumění biologii a rozkladu mrtvého těla, o sociální psychologii svalování viny na jednotlivce a o rituálech. Existují podobné rysy způsobů nadpřirozeného zmrtvýchvstání napříč Evropou, některé z těchto představ přetrvávají dodnes.

 

{https://soundcloud.com/user-721155342/theesp-ep-034-deborah-hyde}

Diego FontaniveVěda, pseudověda a média

Zakladatel projektu End of Fear (EOF, v překladu: Konec strachu), Itálie

Diego Fontanive pochází z Benátek v Itálii a věnuje se politologii, sociologii, psychologii a kritickému myšlení. Tvrdí, že jsou to „chybné systémy“ jako například náboženství, politické ideologie, dogmatické myšlení a „nezpochybnitelný zdravý rozum“, které snižují naši schopnost správně přemýšlet, což vede k iracionálnímu psychickému utrpení a logickým omylům. Diego Fontanive je zakladatelem a předsedou organizace EOF Project a ředitelem správní rady AAI (Atheist Alliance International).

 

Titul přednášky

Cvičení v mnou vytvořeném kurzu spočívá v tom, že žádám frekventanty, kteří se pokládají za skeptické, aby vytvořili voodoo panenku a připevnili na ni obrázek znázorňující tvář milované osoby. Pak musí propíchnout panenku jehlou. Většina frekventantů buď vůbec odmítne, nebo jsou patrné známky odporu a to navzdory tomu, že si plně uvědomují iracionalitu takového odmítání. Vhodná otázka o skepticismu tedy je: Co to znamená být „skeptickým myslitelem“? Jsme doopravdy skeptičtí myslitelé? Evoluční biolog Richard Dawkins zavedl pojem „mem“: Mem je informace, která se kopíruje z osoby nebo kultury na osoby s variacemi, ale nepodléhající kritické analýze a vyhodnocení. Memetické myšlení spočívá především v replikaci sebe sama, netestuje správnost ani špatnost vlastního obsahu memu. Můžeme věřit tomu, že jsme skeptičtí myslitelé, ale toto přesvědčení může být jen memetické myšlení. Vskutku, podle výše zmíněného experimentu je na velké části účastníků patrné, že jejich přesvědčení o vlastním kritickém a skeptickém myšlení je spíše memetická víra než skutečně racionální kognitivní kvalita, protože jiné memy (v tomto případě informace o voodoo) mohou přerušit proces racionální analýzy tak, že aktivují dřímající pověrčivé myšlení. Můžeme zdůraznit několik bodů a tvrzení:
- Všichni jsme pod vlivem memů a myslíme v jistých pojmech.
- Evidentní memy je poměrně snadné rozpoznat, ale je obtížné dekódovat skryté memy.
- Můžeme dokázat, že dokonce i lidé, kteří se pokládají za skeptiky, často přemýšlejí způsobem, který není založen na principech kritického myšlení.
- Lidé si neuvědomují vlastní memetické myšlení a klamné epistemické přijetí. Tento jev se nazývá meta-ignorace (ignorace vlastní ignorace).
- Lidé to nepokládají za vážný problém, protože je snadné držet se memů.

Můžeme vytvořit meta-memy, které by byly podobné antivirům vytvořeným proti virům? Meta-mem je nástroj zaměřený na odhalení a odmítnutí klamných memů, zatímco replikuje proces kritického myšlení. Meta-memy mohou být šířeny cestou výuky, médií, společenských iniciativ a internetu ve formě otázek jako např.:
- „Můžeme myslet o našich názorech bez myšlenek, které vedly ke vzniku našich názorů?“
- „Můžeme připustit, že interpretace není interpretovaný objekt: První je kognitivní dekódování, druhé je realita.“

Pokud vezmeme jako příklad memu „svobodu vyznání“, meta-mem nebo anti-mem by vedl k porozumění tomu, proč svoboda vyznání není rozumná hodnota sama o sobě, protože vede ke svobodě indoktrinace a protivědeckému myšlení. Při zvážení současné geopolitické situace a vzestup antiracionality a pseudovědy, zejména pak v online komunikaci, můžeme tvrdit, že meta-memetické myšlení musí být klíčovou částí vzdělávání a že může výrazně ovlivnit kulturu ve smyslu psychologických procesů, nárůstu sekularismu a vyššího řádu schopnosti myslet, stejně tak jako zabránění vzniku případně vymizení religiózní víry, ideologií a chybné logiky.

 

Novinář (Polsko)
 
Bilingvní novinář, dnes korespondentem pro vědu Polského rádia. Dříve pracoval pro BBC World Service in London. Byl redaktorem a producentem programů BBC, jako „World Business Report“ a „Science in Action“. Byl i korespondentem z Londýna pro Puls Biznesu a spolupracoval s The Independent, NPR a RTE.

Gerald ostdiekVěda a náboženství

Filozof, Biosemiotik (USA)

Gerald Ostdiek je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a vědeckou činnost vykonává také na Univerzitě Hradec Králové. Jeho filozofické úvahy jsou založeny na studiu sémiotiky v biologii a kultuře a především na skutečných důsledcích reprodukce zodpovědných za rozmanitost a výběr, reciprocitu a kontinuitu. Má zkušenosti z let strávených ve stavebnictví – jako např. stavební dodavatel, designér či konstruktér nábytku - stejně jako lektor jazyka a nyní filozof. Jeho doktorát je v historii a filozofii vědy a MA ve filozofii náboženství. Pochází z dělnické třídy z předměstí jednoho nedůležitého města uprostřed Spojených států. Jednou z prvních knih, kterou přečetl, byla kniha O původu druhu. Četl ji jako vzpurný teenager poté, co se dozvěděl, že je naplněn lži přímo z jámy pekelné.

 
Téma přednášky:

Víra v biologii: Náboženská představivost živých věcí (včetně lidí)

Konvenční pojmy víry přesahují rámec empirického studia a jsou odolné vůči kritice: stále a přesto přetrvávají jako důležitý prostředek k poznání. Říká se, že fungují jako dalekohled, přinášející do vnímání jinak nepředstavitelné objekty. Avšak náboženská vize nevykazuje souvislost nad rámec běžně udržované kultury, ze které vzrostla; a proto ji empiricky odmítáme. V návaznosti na Darwinovu ontologii tvrdím, že náboženství (stejně jako vědění) je záležitostí biologie. Funguje jako interpretační kanál a vede k chování. Náboženská víra je typické zvířecí chování, tj. působí na vnímání bez kritické analýzy. Aktivita pod vlivem víry má vzít v úvahu jak vlastní zvíře, tak i kapry dárvinské džungle. Skeptismus je založen na tom, co je v lidské bytosti nejvzácnější - zdroj sebereflexe, filozofie a vědy, který testuje naše vnímání a vede k víc kompetentní víře.

 

Photo credit: merbach.net

Management Consultant and Physicist 

Vyšetřování paranormálních jevů

Jaderný fyzik (Německo)

Dr. Holm Gero Hümmler vystudoval fyziku na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem. Během přípravy diplomové práce v oblasti jaderné fyziky strávil několik měsíců v CERNu v Ženevě. Doktorské studium absolvoval na Technické univerzitě Mnichov. V Institutu Maxe Plancka pro fyziku v Mnichově působil ironicky v době, kdy byl jedním z ředitelů ústavu slavný zastánce kvantové mystiky Hans-Peter Dürr. Holm Hümmler  se také několik měsíců podílel na vývoji analytického softwaru a instalaci detektoru STAR (The Solenoidal Tracker At the RHIC), který byl umístěn u národní laboratoře v Brookhavenu na Long Islandu v New Yorku. I přes veškeré úspěchy v roce 2001 odešel z vědy. Nejprve pracoval pro společnost The Boston Consulting Group a pak v menším německém poradenství, než založil v roce 2007 podnikatelskou poradenskou firmu Uncertainty Managers Consulting se zaměřením na numerické modely pro budoucí podnikové plánování v různých odvětvích, nevyjímaje zaměření na farmaceutické a zdravotnické služby. Žije a pracuje v Bad Homburgu na okraji Frankfurtu. Od konce devadesátých let je členem německé skeptické organizace GWUP (Společnost pro vědecké zkoumání paranormálních jevů). Od založení regionální skupiny GWUP ve frankfurtské oblasti působil jako její mluvčí a předseda. Po několika letech v redakční radě časopisu Skeptiker zaměřil pozornost na zkoumání některých méně obvyklých technických tvrzení, s nimiž se skeptici setkávají v Německu, většinou z oblastí pseudofyziky, ezoteriky, konspiračních teorií a nadpřirozených tvrzení. Zabývá se i odhalováním paranormálních tvrzení v oblasti bojových umění. Téměř každoročně je zván na německé konference SkepKon,  pravidelně vystupuje na různých místních setkáních GWUP a příležitostně se účastní vědeckých akcí.  Jako mluvčí GWUP je k dispozici médiím převážně v otázkách týkajících se konspiračních teorií, jmenujme například chemtrails. V roce 2008 zkoumal schopnosti šaolinských mnichů v televizní show Galileo Mystery. První skeptická kniha Holma Hümmlera nazvaná „Relativer Quantenquark“ vyšla v dubnu 2017. Zabývá se pseudofyzikálními tvrzeními v esoterické a alternativní medicíně a současně vysvětluje základy relativitistické fyziky a kvantové mechaniky. Souběžně začal psát blog quantenquark.com, aby se zaměřil na aktuální trendy, které se do knihy již nevešly.

 

Jeho téma bude:

Relativistické kvantové nesmysly: Nenechte se vykoupat falešnou fyzikou!

Kvantové léčení je považováno za formu duchovního léčení, ale kvantoví léčitelé tvrdí, že se skutečně věnují fyzice. Deepak Chopra vysvětluje kvantové léčení jako nelokální fyzikální působení na "kvantové mechanické tělo". Léčitelé se obrátili na poradce v oblasti řízení nabízející obchodní poradenství založené na informacích z kvantového fyzického pole s nulovým bodem. Ve vážených německých novinách Frankfurter Allgemeine je trenér národního fotbalového družstva vážně vyzýván k vytvoření kvantového provázání se svými hráči. Tachyony jsou hypotetické částice, které se pohybují rychleji než rychlost světla. Podle výsledků řady experimentů neexistují, ale obvykle se nabízejí masáže s tachyony, zejména v Belgii a Nizozemsku. Od kvantové homeopatie přes kvantovou akupunkturu až po kvantovou astrologii je stěží esoterický produkt, který není nabízen ve formě pseudofyziky. Moderní fyzika se stala běžným vysvětlením pro alternativní praktiky, šťastně smíšené s učením Huna a s čakrami a meridiány tradiční čínské medicíny.

Použití Einsteina, Heisenberga nebo Bohra k ospravedlnění vlastních tvrzení odráží potenciální kritiky a odůvodněná kritika ze strany skutečných fyziků je vzácná. Šarlatáni, konspirační teoretici a obchodníci s deštěm mohou často citovat buď slavné vědce, nebo tisková prohlášení renomovaných institucí, která se na první pohled mohou zdát podobná jejich vlastním tvrzením. Výsledkem je, že mnoho laiků má dojem, že moderní fyzika může být použita jako ospravedlnění pro zdánlivě neomezený soubor nadpřirozených tvrzení. Jiní mohou mít podivný pocit, že na tvrzeních Deepaka Chopry prostě něco není správně, ale postrádají fyzikální znalosti, aby správně rozpoznali, nebo dokonce vyvrátili takové tvrzení ve veřejné diskusi.
Existují však některé jednoduché varovné signály, které upozorňují na kvantové nesmysly v argumentaci i na způsoby, jak je odhalit. Existují také jednoduché otázky, které mohou naznačit, zda teorie relativity nebo kvantová mechanika mohou mít v dané situaci nějaký význam, tedy zda vedou skutečně k jiným výsledkům než klasická fyzika.

 

Exorcisms & Science

Mentalista, hypnotizér (ČR)

Jakub Kroulík je odborníkem na podvodné provádění paranormálních jevů. Je dohlížitelem na projekt Paranormální výzva, který momentálně nabízí druhou nejvyšší odměnu na světě za prokázání existence paranormálního jevu. Magii se věnuje více než 15 let, od roku 2007 přednáší pro studenty, policii a bezpečnostní agentury o tom, Jak číst lidskou mysl.

 

Kouzelník, vyšetřovatel paranormálních jevů (Kanada)

Známý především díky svému zpochybňování tvrzení o existenci paranormálních jevů a kritice pseudověd. Randi je zakladatelem Vzdělávací nadace Jamese Randiho (JREF). V 70. letech položil základy moderního skeptického hnutí.

Read more...

Věda a exorcismus

Režisér, dokumentarista (Polsko)

Za svých více než 25 let režírování natočil mnoho kriticky uznávaných filmů. Na kongresu představí dokument, ve kterém se věnuje tématu vzestupu exorcismu v Polsku."

konrad talmont kaminski

Filosof a kognitivní vědec

Věda a náboženství

Filosof a kognitivní vědec

Konrad Talmont-Kaminski se věnuje vztahu mezi vědou a náboženstvím. Zabývá se kognitivním základům víry v nadpřirozeno, magii a náboženství. Je autorem knihy Náboženství jako magická ideologie: Jak nadpřirozeno odráží racionalitu. V ní mimo jiné předestírá, že víra v nadpřirozeno je vedlejším produktem normálního fungování našich kognitivních systémů."

Téma přednášky:

Kognice a debata mezi vědou a vírou.

Vzhledem k nedostatkům lidského poznávání je překvapující, jakým způsobem se věda uspořádala tak, že zaměstnává lidskou mysl porozuměním aspektům reality často vzdálený od těch aspektů, které známe z každodenní zkušenosti. Pochopení vztahu mezi vědou a vírou pomáhá studium toho, jak víra uspořádává totéž výrazně odlišným způsobem. Tímto způsobem vysvitne, že rozdíly mezi pohledem na svět vycházejícím z vědy a pohledem na svět vycházejícím z náboženství je příznačný pro mnohem hlubší rozdíl mezi těmito dvěma sociálními fenomény. Kooperace je fundamentální problém rozsáhlých lidských společností. Příbuzenská selekce a reciproční altruismus, které vysvětlují altruistické chování mezi jinými živočišnými druhy, nepředstavují dostatečné vysvětlení. Řešení, které zjevně používají lidské společnosti po tisíce let, je náboženství s prvky víry a praktikami, které motivují členy společnosti ke spolupráci. Zcela zásadní je to, že religiózní tvrzení, která pomáhají motivovat takové chování, nemusejí být pravdivá, ale členové společnosti musí věřit v jejich pravdivost. Nemuseli existovat žádní bozi, kteří by sledovali a soudili naše činy, ale museli jsme v ně věřit. Řešení tohoto problému vyústilo v obsah víry i k postojům k tomuto obsahu. Obsah víry musel být přijatelný a nezapomenutelný, takže se musel přizpůsobit idiosynkraziím lidského kognitivního systému. Ověření správnosti příběhů mělo být obtížné, takže jsme předávali příběhy o člověku podobných mocných bytostech, které se rády ukrývají na místech smrtelníkům nepřístupných. Náboženství nám tak nemusí říkat, jaký je svět, ale říká nám hodně o naší mysli. Lidé měli dobré důvody věřit náboženským příběhům. Koneckonců lidé, kteří jim věřili a kteří je šířili dál, se chovali způsobem, který dával smysl jen za předpokladu pravdivosti těchto příběhů. Věda obrací tento přístup naruby, když trvá na tom, že pro posouzení tvrzení musí být jeho obsah zkoumán. Zatímco tento přístup  nutně odporuje zavedeným způsobům práce s posvátnými výroky, věda neodstranila potřebu věřit v systémy motivující ke kooperaci, přinejmenším ne z počátku a ne přímo. Věda tím, že umožnila přebudovat naši společnost tak, že poskytla existenciální bezpečnost, pomohla zmírnit úzkost, která pomáhala obnovovat víru v minulé časy. Základy religiózního myšlení leží hluboko v našem kognitivním systému, stejně jako kapacita pro vědecké myšlení. To, čím se zabýváme, se výrazně odvíjí od našich sociálních podmínek, naše kapacita buď zůstane, nebo zmizí. „Debata“ mezi vědou a vírou nemůže být nikdy vyhrána vědeckou stranou trvale, ale jen na tak dlouhou dobu, po kterou budeme schopni zachovat funkční společnost, která není založena na přesvědčení, že naše spolupráce je požadována nadpřirozenými silami.

 

10403672 698571813530200 4219638372547679280 n

Věda a náboženství

Science & Religion

Advokát pro lidská práva (Nigérie)

Leo je skeptik a nigerijský advokát pro lidská práva, který hrál hlavní roli v Nigerijském humanistickém hnutí, Atheist Aliance International a Centre for Inquiry - Nigérie. Po mnoho let zastupoval IHEU (Mezinárodní humanistická a etická unie) v Africké komisi pro lidská práva a práva národů a obecně v západní a jižní Africe. Specializoval se na kampaně proti obvinění z dětského čarodějnictví a nyní se tímto tématem zabývá na univerzitě v Bayreuthu v Německu. Jeho angažování se ve prospěch dětí obviněných z čarodějnictví ho přivedlo do konfliktu s vysoce postavenými věřícími v čarodějnictví, jako jsou třeba představitelé organizace Liberty Foundation Gospel Ministries. Kvůli svým kampaním za lidská práva byl několikrát v Nigérii zatčen.

 

Jeho téma bude:

"Koza zlodějka", "ptačí žena" a "kočičí žena": jak náboženství brání vědeckému myšlení v Africe

Nedávno se v různých částech Afriky objevily zprávy o řadě nadpřirozených tvrzeních. Tyto zprávy upozorňují na případy, kdy se lidé údajně změnili na kozy, kočky nebo ptáky. Jsou popisovány případy, kdy údajně ženy porodily koně a žábu, a také případ, kdy policie zatkla kozu.
Velmi často chybí kritická analýza těchto událostí. Chybí skeptický pohled, proto lidé tato tvrzení berou za samozřejmá a normální. Ve skutečnosti jsou tyto případy vyhodnocovány jako "africká věda" nebo jako silné svědectví černé magie. Leo Igwe představí na kongresu skeptickou kritiku případů z Nigérie a Zimbabwe. Ve své prezentaci ukáže, že náboženské přesvědčení a magické vyprávění jsou prominentní v populárním vnímání a znázornění událostí. Budete se moci zapojit do diskuze, zda náboženská víra brání vědeckému výkladu otázek, protože poskytují "kauzální" vazby a spojení vysvětlující modely, precedenty a ospravedlnění pro vytváření nadpřirozeného smyslu pro zkušenosti v Africe.

 

Geneticky modifikované organismy

Novinář (Polsko)

Korespondent pro vědu, který se více než dvacet let věnuje vědecké publicistice a popularizaci. Studoval v Massachusettském technologickém institutu a na Harvardově univerzitě. Soustředí se na problematiku geneticky modifikovaných organismů."

Věda a exorcismus

Vydavatel časopisu Miesięcznik Egzorcysta (Exorcist Monthly), Polsko

Studoval fyziku na univerzitě Adama Mickiewicze v polské Poznani. Poté absolvoval doktorské studium v Institutu Maxe Plancka pro výzkum polymerů v Německu se zaměřením na fyziku polymerů. Pracoval v norském vědeckém ústavu SINTEF. Nakonec se vrátil do Polska, kde se začal věnovat střetu vědy a náboženství a vydávání časopisu o exorcismu."

Téma přednášky:

Racionální ospravedlnění existence ďábla a exorcismu

Víra v existenci Boha jako Tvůrce všeho existujícího spojena s racionalismem není jen nerozporná, ale je více rozumná než ateismus. Mezi správným náboženstvím a vírou není možný konflikt, protože jde o dvě zcela oddělené oblasti poznání. Konflikt může být pouze mezi dvěma rozdílnými pohledy na svět, jako třeba mezi materialismem (přesvědčení, že existuje pouze hmota) a vírou v Boha (myšleno nemateriální Bytost). Věda není totéž jako materialismus, jde o běžné nepochopení. Metodologie empirických věd není schopna rozhodnout, zda je materialismus pravdivý či nikoliv, tento problém je pro vědu metodologicky nezajímavý a vlastně ani nejsou k dispozici výzkumné nástroje k rozhodnutí této otázky. Proto není opodstatněné předkládat závěr, že Bůh (nebo spirituální svět, tedy svět nepodléhající fyzikálním zákonům) neexistuje. Neexistence výzkumných nástrojů ke studiu Boha nebo spirituálního světa je problém vědců, nikoliv problém Boha. Redukování celého jsoucna na hmotu se nazývá ontologický redukcionismus. Je to ateistický pohled na svět (přesvědčení, víra), která nemá nic společného s vědou.
Exorcismus je akt modlitby k Bohu provedené s úmyslem zabránit působení osobní, inteligentní a zlé spirituální bytosti (která se neřídí zákony fyziky) na lidské bytosti. Můžeme vidět pouze efekt například posednutí (ďáblem). Může se jednat například o používání cizích (dokonce starodávných) jazyků, které posednutá osoba nezná, silná averze k sakrálním předmětům, někdy levitace a objevení se šroubů a hřebíků v ústech vymítané osoby. Jisté efekty byly a jsou ve světě pozorovány řadou exorcistů i laiků. Je to běžná zkušenost. Literatura pojednávající o tomto tématu je v současné době rozsáhlá.

 

GMO

Dziennikarz, ekolog (UK)

Mark Lynas je autorem tří hlavních populárních vědeckých ekologických knih: High Tide (2004), Six Degrees (2008) a The God's Species (2011), stejně jako Kindle Single ebook Nuclear 2.0 (2012). Byl mimo jiné poradcem pro změnu klimatu prezidenta státu Maledivy, bývalého politického vězně a demokratického aktivisty Mohameda Nasheeda, od roku 2009 až do převratu v roce 2012. Píše pro Guardian, New York Times, Washington Post, Bangkok Post, Daily Nation (Keňa) a mnoho dalších.

 

Vyšetřování paranormálních jevů

Psycholog, spisovatel (Itálie)

Zabývá se výpověďmi očitých svědků paranormálních jevů. V Itálii spoluzaložil Italskou komisi pro vyšetřování pseudovědeckých tvrzení. Jako dlouholetý učeň a později spolupracovník Jamese Randiho se zabývá i vyšetřováním tvrzení o existenci paranormálních jevů.

Read more..

15540911 1379426685414349 9103955847731037638 o Nauka, pseudonauka i media

Ovidiu Covaciu se aktivně podílí na rumunském skeptickém hnutí od roku 2009, kdy si založil vlastní blog s názvem Island of Doubt. V roce 2010, po evropské skeptické konferenci v Budapešti, začal vytvářet podcast pod názvem "Skeptici v Rumunsku", který je prvním rumunským podcastem, který byl kdy udělán, a také nejdelším místním podcastem. Přes sociální sítě organizuje rodičovskou skupinu s více než 36 tisíci účastníky, která se věnuje očkování, primární péči a osvětě v oblasti zdravotní péče o děti.

{https://soundcloud.com/user-721155342/theesp-ep-080-diego-fontanive}

Petr JAn VinsScience & Religion

Priest and Historian

"Petr Jan Vinš, ThDr. vystudoval religionistiku, judaistiku a teologii na Karlově univerzitě v Praze, Bernské univerzitě a Telavivské univerzitě. V současnosti vyučuje na FF UK a HTF UK. Na kněze byl vysvěcen v roce 2009 a působil ve farnostech v ČR a ve Švýcarsku. Od ledna 2017 působí ve funkci generálního sekretáře Ekumenické rady církví. V roce 2012 absolvoval kurs exorcismu a modlitby osvobození na papežské univerzitě Atheneo Pontificio v Římě."

Skeptická psychologie

Profesor psychologie (USA)

Profesor psychologie na univerzitě v Emory a obhájce medicíny založené na důkazech. Je znám díky svým knihám, např.: 50 velkých mýtů populární psychologie, S vymytým mozkem a dalším dílům, která zkoumají a občas odhalují psychologická tvrzení objevující se v populárním tisku. Jeho práce často bývají otištěny v hlavních amerických novinách a magazínech, jako např. v The New York Times, The New Yorker nebo Scientific American.

 

SofieVanVěda, pseudověda a média

Sophie Vanthournout je představitelkou nezávislé charity Sense about Science, která se snaží aplikovat využívání vědeckých důkazů ve veřejném životě a sleduje naopak jejich zneužívání. Původním povoláním je botanička a molekulární bioložka.

Skeptická psychologie

Parapsycholožka, Velká Británie

Susan Jane Blackmore je britská parapsycholožka, nezávislá spisovatelka, lektorka, skeptička a výzkumnice v oblasti psychologie a paranormálních jevů, známá především díky své knize The Meme Machine. Napsala nebo se podílela na více než 40 knihách a 60 vědeckých článcích. Je autorkou deníku The Guardian.

 

Read more...

Science, Pseudoscience & Media

Wikipedistka, Fotografka (USA)

Susan Gerbic, láskyplně nazývána wikipediatrička, je spoluzakladatelkou Monterey County Skeptics (Skeptici z Monterey County) a samozvanou skeptickou nadšenkyní. Susan je také zakladatelkou projektu Guerrilla Skepticism on Wikipedia – GSoW (Skeptičtí partyzáni na wikipedii). Je častým přispěvatelem podcastu Skepticality, píše do magazínu Skeptical Inquirer (Skeptický Tazatel) a je častým řečníkem na konferencích skeptiků zabývajících se skeptickým aktivismem

 

Read more...