ESC
Tuesday, 21 March 2017 16:34

Paweł Golik

Andrzej Golik

Nowe techniki redagowania genomu, w połączeniu z powszechnie dostępnymi możliwościami pracy z zarodkami ludzkimi in vitro pozwalają coraz śmielej spoglądać na możliwości modyfikacji genetycznych naszego gatunku w nieodległej przyszłości. Czy jednak najnowsze technologie pozwolą na pokonanie ograniczeń etycznych i biologicznych, które przyczyniły się do klęski XX-wiecznej idei eugeniki? Możliwości otwarte dzięki nowym technologiom są fascynujące, ale pewne ograniczenia związane z podstawowymi prawami dziedziczności wciąż pozostają w mocy, oddalając wizję nadludzkiej przyszłości.

Profesor Paweł Golik, wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Pracował w Center for Molecular Medicine w Emory University w Atlancie w USA oraz w Centre de Génétique Moléculaire CNRS w Gif-sur-Yvette we Francji. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach  i ewolucją oddziaływań jądro-mitochondrium. Popularyzator nauki, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Tuesday, 21 March 2017 16:34

Duo Alert & Ego

Dlaczego psychologia bywa magiczna, lecz magia nie zastąpi psychologii?

Pokaz magicznych sztuczek w wykonaniu duetu „Alert & Ego” połączony z prelekcją na temat psychologii iluzji zmysłowych i poznawczych

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe na pokaz: „Dlaczego psychologia bywa magiczna, lecz magia nie zastąpi psychologii?”, podczas, którego mamy nadzieję, zaczarować Państwa zjawiskami psychologicznymi, które towarzyszą nam na co dzień.
Podczas występu poprzez iluzję pokażemy czym jest „NeuroMagia”, obalimy najczęstsze mity krążące wokół psychologii m.in.
- Czy psycholog potrafi czytać w myślach?
- Czy istnieje zjawisko telekinezy?
- Czy na podstawie znaku zodiaku i wzrostu można wnioskować o osobowości?
Mamy nadzieje, roztoczyć wokół nauki magiczną aurę, poprzez którą pragniemy wzbudzić ciekawość poznawczą i dążenie do prawdy naukowej oraz rozwinąć pasję odkrywania.

Duo "Alert & Ego"

Dominik Kantorowicz

Założyciel Portalu Mała Psychologia (www.mala-psychologia.eu). Student V roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wśród kręgów jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim psychologia kłamstwa oraz psychologia poznawcza. Wierzy, że za pomocą prestidigitatorstwa oraz iluzji można w ciekawy sposób tłumaczyć zjawiska psychologiczne oraz obalać mity krążące wokół psychologii jako nauki i praktyki. Współpracuje z Klubem Sceptyków Polskich na rzecz popularyzacji nauki i krzewienia myślenia krytycznego.

Gavra Djordjević


Studiował Chemię Wysokoenergetyczną ze specjalnością ładunki wybuchowe . Magia i psychologia to jego hobby. Zawsze chętnie korzysta z każdej okazji, aby rozweselić i zaciekawić ludzi. Jako druga połowa magicznego duetu „Alert & Ego” specjalizuje się z w iluzji karcianej.

Tuesday, 21 March 2017 16:34

Eliza Celoch

ODKRYWAJ ŚWIAT I... SAMEGO SIEBIE!
Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

Na jedynych w swoim rodzaju warsztatach teatralnych, gdzie sztuka naprawdę spotka się z nauką, a uczestnicy będą poznawać zjawiska przyrody i... tajemnice swoich dusz.
 
Zapraszamy dzieci z czwartych i piątych klas szkoły podstawowej do twórczej przygody, radosnego eksperymentowania i podróży w świat nauk ścisłych... a wszystko to przy nieustannym rozwoju komunikatywności i kreatywności, który zapewnią liczne gry i zabawy teatralne. Będziemy czerpać z różnych tradycji - pantomimy, teatru fizycznego, dramy, metody impro. Zobaczymy, jak naukową dyskusję możemy przenieść na scenę. Jakich użyjemy środków wyrazu? Jaki będzie odbiór naszej artystycznej opowieści o tym, co racjonalne? Czy tak zwana twarda wiedza może być ciekawym tematem na sztukę teatralną?

Przyjdź i sprawdź.
 
Eliza Celoch Mgr sztuki, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, obecnie studiująca Pedagogikę Teatru na Uniwersytecie Warszawskim (organizowanych przez Instytut Kultury Polskiej i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego). Brała udział w warsztatach "Drama a pedagogika teatru" organizowanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Prowadziła warsztaty teatralne według autorskiego programu inspirowanego metodą dramy. Jest także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II-ego stopnia (z tytułem muzyka instrumentalisty z zakresu gry na fortepianie).

Friday, 18 November 2016 17:19

Eliza Celoch

EXPLORE THE WORLD AND....YOURSELF !
Theater workshops for students in grades IV-V of primary school

On the unique theater workshops, where the art really meets the science, and participants will learn about natural phenomena ... and about secrets of their psyche.
 
We invite children of IV and V grades of primary school to the creative adventure, joyful experimentation and journey into the world of science ... and all this together with the constant development of communication skills and creativity, which numerous games and theater fun will provide. We will derive from different traditions - mime, physical theater, drama, method of impro. We'll see how we could move the scientific debate on stage. What means of expression will we use? How our artistic story about what is rational will be perceived? Is the so-called hard science can be an interesting subject for a play?
Come and see.
 
Eliza Celoch Master of arts, graduate of the Faculty of Sciences of the Theatre in the Theatre Academy  A. Zelwerowicz in Warsaw, currently studying Theatre Pedagogy at the University of Warsaw (organized by the Institute of Polish Culture and Theatre Institute Z. Raszewski). She took part in the workshop "Drama and theater education" organized by the Association of Drama Practitioners Stop-frame in the Theatre Academy A. Zelwerowicz in Warsaw. She has carried out theater workshops according to author program, inspired by drama method. He is also a graduate of the National School of Music II degree (title of music instrumentalist in the field of piano).

Friday, 18 November 2016 17:18

Duo Alert & Ego

Why psychology is sometimes magic, but a magic does not replace psychology?

Show of magic tricks performed by the duo "Alert & Ego" combined with a lecture on the psychology of sensory and cognitive illusions

Dear Sir or Madam,
We invite you all adult persons to the show: "Why psychology is sometimes magic, but a magic does not replace psychology?", during which we hope to enchant you with psychological phenomena that accompany us every day.
During the show we will show through the illusion, what the "NeuroMagic" is.. We will bring the most common myths about psychology, among others:
- Does psychologist can read in minds?
- Does phenomena of telekinesis exsist?
- Can we conclude about the personality basing on the zodiac sign and the height?
We hope to ooze a magical aura around the science. We want to arouse the curiosity and cognitive pursuit of scientific truth and to develop a passion for discovery.

Duo "Alert & Ego"

Dominik Kantorowicz

The founder of portal The Small Psychology (www.mala-psychologia.eu). Fifth-year student of psychology at the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw. Among the circles of his interests is primarily the psychology of lies and cognitive psychology. He believes that conjuror and illusionist can an interesting way to explain the psychological phenomena and debunk myths about psychology as a science and practice. He works with The Polish Skeptics Club for the popularization of science and promote critical thinking.

Gavra Djordjević


He studied chemistry with a specialization in high-energy explosives. Magic and psychology is his hobby. Always willing to use every opportunity to cheer and intrigue people. As the second half of the magic duo "Alert & Ego" specializes in the illusion of the card.

Friday, 18 November 2016 17:16

Paweł Golik

New genome editing techniques, combined with readily available methods of human in vitro fertilization and embryonic culture, encourage some bold visions of genetic enhancement of our species in the foreseeable future. But can the recent technologies overcome the ethical and biological barriers that doomed the eugenics programs of 20th century to fail? The possibilities opened by new technologies are fascinating, yet fundamental limits determined by the laws of heredity remain in place, and visions of superhuman future remain more fiction than science.

Pawel Golik, Professor of Genetics at the Faculty of Biology, University of Warsaw. Director of the Institute of Genetics and Biotechnology. Previously worked in the Center for Molecular Medicine, Emory University, in Atlanta, GA (USA) and in the Centre de Génétique Moléculaire CNRS in Gif-sur-Yvette (France). Currently works on the RNA processing and stability in mitochondria and the evolution of nucleo-mitochondrial interactions. Engages in popularization of science

Thursday, 06 October 2016 11:38

Scott Lilienfeld - Critical Psychology

Professor of psychology at Emory University and advocate for evidence-based treatments and methods within the field. He is known for his books, 50 Great Myths of Popular Psychology, Brainwashed, and others that explore and sometimes debunk psychological claims that appear in the popular press. Along with having his work featured in major U.S. newspapers and journals such as The New York Times, The New Yorker, and Scientific American, Lilienfeld has made television appearances on 20/20, CNN and the CBS Evening News. Lilienfeld, along with his colleague Sally Satel, has dedicated much of his career in psychology to debunking "the pop neuroscience that keeps making headlines”. They target such practices as functional magnetic resonance imaging (or neuroimaging) to "detect" moral and spiritual centers of the brain,which they call "oversimplified neurononsense". Their book Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience was a finalist in the Los Angeles Times Book Prize in Science in 2013.
Lilienfeld has written critically about Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), the use of the Rorschach test to make psychological diagnosis, recovered memory therapy, and misconceptions in autism research, such as the MMR vaccine controversy, noting that "multiple controlled studies conducted on huge international scales have debunked any statistical association between the MMR vaccine and autism", and fad treatments such as facilitated communication.
Lilienfeld has been awarded the David Shakow Award for Outstanding Early Career Contributions to Clinical Psychology from the American Psychological Association Division 12 (1998). He is a Fellow at the Committee for Skeptical Inquiry, at the Institute for Science in Medicine Founding Fellow and at the Association for Psychological Science.

Source: Wikipedia, http://news.emory.edu/stories/2013/11/er_book_report_scott_lilienfeld/thumbs/scott_lillenfeld520.jpg

Scott Lilienfeld
USA
Professor of Psychology, Emory University

Thursday, 06 October 2016 11:16

Rafal Motriuk - Science, Pseudoscience & Media

Experienced, bilingual journalist, formerly with the BBC World Service in London, Rafał works as Polish Radio’s Science Correspondent. He was an editor and producer of the BBC flagship programmes ‘World Business Report’ and ‘Science in Action.’ He also worked as London correspondent for Puls Biznesu and freelanced for The Independent, NPR and RTE.
He has been InterComm’s executive communication coach since 2009. He specialises in public speaking trainings for CEOs, managers and teams. Rafał hosts business conferences and chairs expert panel discussions in both English and Polish. As a lecturer of journalism and PR he shares his experience with younger generations at the University of Social Sciences and Humanities (SWPS). A fan of public performance involved in the TED movement, he has been both a speaker and a host at TEDx Wrocław.
He is a finalist of two editions of the ‘Science Promotor’ contest organised by the Polish Press Agency and the Ministry of Science.
Rafał has written two books: "A Straight Road to Success" and "Autism: a Father's Diary". His professional motto is “Clarity of performance follows clarity of thought”. Rafał’s charity work involves helping families affected by autism and multiple sclerosis. He has been awarded with the “MS Ambassador” title by The Polish Multiple Sclerosis Society.
He is a finalist of two editions of ‘Science Promotor’ contest organised by the Polish Press Agency and the Ministry of Science.

Rafal Motriuk
Poland
Science Journalist

Monday, 02 May 2016 07:54

Jiri Grygar - Science & Religion

Czech astronomer, popularizer of science and Kalinga Prize (1996) laureate.
After studying physics at the Masaryk University in Brno and astronomy at the Charles University in Prague he joined the Astronomical Institute of the Academy of Sciences, Department of Stellar Astronomy in Ondřejov. Twenty years later he moved to the Institute of Physics, Low Temperature Physics Department at Řež, where he remained for more than ten years. Shortly after the Velvet Revolution he joined the High Energy Physics Department at the same institution. From 1992 to 1998, Grygar chaired the Czech Astronomical Society. He also chaired the Czech Television Council and the Science and Philosophy section of the European Culture Club. He is member of editorial boards of the periodicals Říše hvězd, Vesmír, Universum and Omega.
Dr. Grygar holds a Ph.D. in astrophysics. His papers focus on interplanetary matter (meteors, comets), limb darkening in stellar atmospheres, close binaries, novae, chemically peculiar stars and remote sensing.
He is well known to the public in the Czech Republic and Slovakia because of his famous TV series about the Universe - Okna vesmíru dokořán ("Wide open windows of the Universe"; 1982–1990). He also engages in activities against un-scientific charlatanism (in the Czech Skeptics’ Club Sisyfos).

Dr. Grygar is a reputable writer on the topic of the relationship between religion and science. He is of catholic faith.
Between 2004–2008, dr. Grygar was the President of the Learned Society of the Czech Republic, an association of the leading scholars in the country.
On October 26, 1976, a main-belt asteroid 3336 was discovered by a Czech astronomer Luboš Kohoutek, who named it after Dr. Grygar. In 2009, Dr. Grygar was awarded one of the most prestigious Czech scientific awards, Česká hlava. In 2010, he was the inaugural recipient of the respectable Mensa Czech Republic Award.
Source: Wikipedia,

Jiri Grygar
Czech Republic
Astronomer, Astrophysicist